Инь ба ян хоер


Даабари: Инь ба ян хоер гээшэ юун гээшэб? Энээн тухай Интернет соо материал ород хэлэн дээрэ олоод, энэ документ  соо бэшэгты. 

ЯН
ИНЬ
тэнгэри
газар
сагаан
хара
түргэн
удаан
эрэ
эмэ
зүүн
баруун
хатуу
зөөлэн
үндэр
набтар
дүүрэн
хооhон
урда
хойто
наран
һара

Комментариев нет:

Отправить комментарий