Һайн муу хоер тухай домог


Һайн муу хоер тухай домог

   Нэгэтэ нэгэ хүгшэн индеец аша хүбүүндээ иигэжэ хөөрэбэ:
- Хүн бүхэнэй сэдьхэл соо хододоо  хоер шононууд тэмсэжэ байдаг. Нэгэ шононь хүнэй мууе харуулна – атаан, жүтөөн, халаглал, ганса өөрыгөө харалга, ехэрхүү  сэдьхэл, худал…
Нүгөөдэ шононь  һайе харуулна- амгалан тайбан, инаг дуран, найдал, үнэн, сагаан сэдьхэл, үнэн сэхэ …
Бишыхан индеец абынгаа хөөрөөндэ ехэ сэдьхэлээ хүдэлгэжэ, бодолгото болон һураба:
- Харин ямар шононь иланаб?
- Хүгшэн индеец энеэбхилэн харюусаба:
- Ямар шоныень тэжээхэбши, тэрэнь хододоо диилэдэг. 

Даабари: Энэ текст соо антонимуудые олоогты. 
Антитезэ гэжэ юун бэ?


См. в переводе на русский язык


Комментариев нет:

Отправить комментарий